ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

រៀនជាភាសាខ្មែរ ! លោកអ្នកអាចទាញយក ទម្រង់គំរូយកទៅប្រើប្រាស់ដោយសេរី ។

   Watch Promo

វគ្គសិក្សាអនឡាញ ( Online Class ) !

ដោយបច្ចុប្បន្ន អាជីវកម្ម ខ្នាតតូច និងមធ្យម មានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ហើយទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើននេះ អាជីវកម្មទាំងអស់ ត្រូវការធនធានមនុស្ស ដើម្បីជួយគាំទ្រការរីកចម្រើនអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ។

ប៉ុន្តែភាពស្មុគស្មាញ ក៏ចាប់កើតមានឡើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ដែលតម្រូវឲ្យមានបទដ្ឋានមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង ដោយមានឯកសារច្បាស់លាស់ ។

ដូច្នេះហើយ មេរៀននេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកដឹកនាំអាជីវកម្ម ឬផ្នែកធនធានមនុស្ស ក្នុងរៀបចំបទដ្ឋានមួយ ដើម្បីដឹកនាំធនធានមនុស្សរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងស្តង់ដារ ។

សូមអរគុណ !Your Instructor


Nguon Bonnit
Nguon Bonnit

សូមស្វាគមន៍ មកកាន់វគ្គសិក្សានៅលើ អនឡាញ !

ទំនាក់ទំនង

Phone / Telegram : 077 555 558


Course Curriculum


  សង្ខេប តួនាទី និងភារកិច្ច របស់អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
Available in days
days after you enroll
  ទម្រង់គំរូ អត្ថបទ ទស្សនវិស័យ បេសកកម្ម និងវប្បធម៌ការងារ
Available in days
days after you enroll
  ទម្រង់គំរូ រចនាសម្ព័ន្ធការងារ និង ការបរិយាយអំពីតួនាទី និងភារកិច្ចការងារ
Available in days
days after you enroll
  ទម្រង់គំរូ ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ កម្មករនិយោជិត
Available in days
days after you enroll
  ទម្រង់គំរូ គោលការណ៍ប្រតិបត្តិ ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
Available in days
days after you enroll
  របៀបប្រជុំដែលមានប្រសិទ្ធភាព
Available in days
days after you enroll
  វីដេអូ ពន្យល់មេរៀន
Available in days
days after you enroll

Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and ends in one year ! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish during one year period.
How long do I have access to the course?
After enrolling, you have unlimited access to this course for one year period - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!