សិល្បៈ នៃការលក់ ជោគជ័យ

រៀនជាភាសាខ្មែរ ! លោកអ្នក អាចរៀនបាននៅគ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់ពេលវេលា រយៈពេលមួយឆ្នាំ ។

មេរៀន ដែលនឹងទទួលបាន ៖

- ឯកសារមេរៀន

- វីដេអូពន្យល់មេរៀន


Your Instructor


Nguon Bonnit
Nguon Bonnit

សូមស្វាគមន៍ មកកាន់វគ្គសិក្សានៅលើ អនឡាញ !

ទំនាក់ទំនង

Phone / Telegram : 077 555 558


Course Curriculum


  ការយល់ដឹង ពីច្បាប់ហេតុ និងផល ដែលជាច្បាប់សកល
Available in days
days after you enroll
  សកម្មភាព និងលក្ខណសម្បត្តិ ទាំង ១០ របស់ កំពូលអ្នកលក់
Available in days
days after you enroll

Frequently Asked Questions


What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!